LAKIER METALICZNY SZYBKOSCHNĄCY

Lakier dający metaliczne powłoki o doskonałych właściwościach kryjących i wypełniających.

  • krótki czas schnięcia

  • wysoki poziom krycia

  • zapewnia dekoracyjny metaliczny efekt

  • do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

WŁAŚCIWOŚCI

METALICZNY PL PRIVATE LABEL.tif

PRZEZNACZENIE

Przeznaczona do malowania metalu, drewna, szkła, tworzywa sztucznego, kamienia, tektury itp.

OPAKOWANIE

400 ml - aerozol

PARAMETRY TECHNICZNE

satyna

wygląd powłoki:

czas schnięcia:

pyłosuchość: 30- 60 min
suchość w dotyku: 2- 3 godz.
całkowita suchość: ok. 72 godz.

ok. 2,2 m²/400 ml

wydajność:

magazynowanie:

5- 25°C. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej +50°C .

10 lat

termin przydatności:

limit LZO:

nie dotyczy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

W przypadku elementów plastikowych stosować podkład do plastików. Powierzchnie osuszyć, oczyścić z tłuszczu i rdzy.

APLIKACJA

Przed użyciem energicznie wstrząsać ok. 1 min i wykonać natrysk próbny. Nanosić w formie kilku cienkich warstw, z odległości ok. 25-30cm. Zachować 10- 15min odstępu między warstwami, nie dłuższy niż 1 godz. Powłoki suche w dotyku po 2- 3 godzinach, całkowite wyschnięcie po 2- 3 dobach. Podczas malowania zapewnić dobrą wentylację. Optymalna temperatura stosowania: +16°C do +25°C. Po zakończeniu pracy oczyścić dyszę: odwrócić pojemnik do góry dnem i nacisnąć przycisk przez ok. 3 sekundy.

UTYLIZACJA ODPADÓW

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Może powodować uszkodzenie narządów (centralnego układu nerwowego, wątroby, nerek) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej +50°C/122°F. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawiera: oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera: ksylen – mieszaninę izomerów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.