FARBA Z EFEKTEM SPĘKAŃ

WŁAŚCIWOŚCI

Lakier dekoracyjny przeznaczony do uzyskania efektownych spękań na malowanej powierzchni.

  • tworzy strukturę w formie spękań, która nadaje wygląd postarzałego produktu

  • doskonała przyczepność do podłoża

  • krótki czas schnięcia

  • do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

PRZEZNACZENIE

Specjalny lakier dekoracyjny do uzyskania powierzchni z bardzo modnym wyglądem w stylu Vintage. Produkt przeznaczony jest do malowania metalu, drewna, szkła, ceramiki itp. Lakier wymaga użycia pierwszej warstwy farby w dowolnym kolorze, od której zależeć będzie efekt końcowy. 

EFEKT SPEKAN PL.tif

OPAKOWANIE

Puszka metalowa:   aerozol – poj. 400ml

Sposób pakowania: karton – 6 sztuk

PARAMETRY TECHNICZNE

spoiwo:

żywica alkidowa

połysk -struktura

wygląd powłoki:

czas schnięcia:

suchość w dotyku: 60 min
całkowita suchość: 72 godz.

ok. 2,2 m²/400 ml

wydajność:

magazynowanie:

temperatura od +5 do 25°C

10 lat

termin przydatności:

stopień połysku: 

nie dotyczy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Optymalna temperatura przed użyciem to +20°C. Energicznie wstrząsać puszką przez ok. 1 minuty w celu prawidłowego rozmieszania pigmentów. Dzięki temu podczas malowania można uzyskać prawidłowy odcień koloru farby. Zaleca się malowanie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wszystkie obszary wokół malowanego przedmiotu jak i elementy, które nie mają być malowane, należy dobrze zabezpieczyć przed przedostaniem się drobnej mgiełki z aerozolu. Należy też zadbać o prawidłowe oświetlenie, by móc sprawdzić, czy cały obszar został równo pomalowany.  Malowana powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od kurzu. W przypadku malowania elementów plastikowych należy obowiązkowo zastosować podkład do plastiku.

APLIKACJA

W celu uzyskania efektu spękań należy przeprowadzić prace w 2 etapach używając 2 produktów. Najpierw należy pomalować powierzchnię w dowolnie wybranym kolorze emalią uniwersalną Forever Paints zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Zaleca się stosowanie 2 – 3 warstw farby, aby malowana powierzchnia uzyskała określoną grubość powłoki, dzięki czemu powstaną na niej bardziej efektowne, charakterystyczne spękania. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 20 do maksymalnie 45 minut. Po upływie tego czasu należy przeprowadzić malowanie farbą z efektem spękań. Najpierw należy wykonać natrysk próbny np. na papier lub karton w celu sprawdzenia oczekiwanego efektu. Następnie natryskiwać równomiernie cienkimi warstwami z odległości 25-30cm. Należy poruszać puszką powoli malując techniką krzyżową zmieniając kierunek dopiero po spryskaniu całej powierzchni. W ten sposób można kontrolować ilość farby i upewnić się, że farba nie gromadzi się nadmiernie w jednym miejscu i nie powstaje zaciek. W przypadku nakładania cienkich warstw zostanie utworzona drobna struktura. Natomiast grubsze warstwy prowadzą do powstania bardziej chropowatej struktury pęknięć. Po wyschnięciu kolejne warstwy można nakładać dopiero po 72 godzinach, gdyż w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko rozmiękczenia i uszkodzenia wcześniejszych warstw farby. Po zakończeniu prac oczyścić dyszę. W tym celu odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać na rozpylacz ok. 3 sekundy. Ewentualnie pobrudzone podczas malowania miejsca wyczyścić rozpuszczalnikiem uniwersalnym.  W celu poprawy komfortu pracy zaleca się używanie specjalnego pistoletu do aerozoli Forever Paints. 

UTYLIZACJA ODPADÓW

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C /122°F. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.