USUWACZ STARYCH POWŁOK

WŁAŚCIWOŚCI

Zmywacz w sprayu, rozpuszcza i ułatwia usuwanie farb alkidowych i emulsyjnych z trudno dostępnych miejsc.

  • szybki i niezawodny w użyciu

  • ułatwia usuwanie farb z trudno dostępnych miejsc

  • natychmiastowe działanie

  • do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

PRZEZNACZENIE

Specjalny preparat rozpuszczalnikowy do usuwania większości farb emulsyjnych i alkidowych z różnych powierzchni np. metalu, kamienia, drewna, szkła, asfaltu i betonu. Jego działanie polega na skutecznej i szybkiej penetracji powłoki i osłabieniu wiązań pomiędzy powłoką a powierzchnią, co pozwala na łatwe i szybkie usunięcie warstwy farby. Produkt sprawdza się także podczas czyszczenia trudno dostępnych powierzchni. 

USUWACZ POWLOK PL.tif

OPAKOWANIE

Puszka metalowa:   aerozol – poj. 400ml

Sposób pakowania: karton – 6 sztuk

PARAMETRY TECHNICZNE

spoiwo:

żywica alkidowa

mat

wygląd powłoki:

czas schnięcia:

suchość w dotyku: nie dotyczy
całkowita suchość: nie dotyczy

ok. 2,2 m²/400 ml

wydajność:

magazynowanie:

5- 25°C. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej +50°C 

10 lat

termin przydatności:

limit LZO:

nie dotyczy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Optymalna temperatura przed użyciem to +20°C. Energicznie wstrząsać puszką przez ok. 1 minuty w celu prawidłowego wymieszania wyrobu. Zaleca się używanie produktu na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wszystkie obszary wokół spryskiwanego przedmiotu należy dobrze zabezpieczyć przed przedostaniem się drobnej mgiełki z aerozolu. Należy też zadbać o prawidłowe oświetlenie, by móc sprawdzić, czy cały obszar został równo pokryty preparatem. 

APLIKACJA

Najpierw należy wykonać natrysk próbny np. na papier lub karton. Następnie natryskiwać równomiernie cienkimi warstwami z odległości 25-30cm. Należy poruszać puszką powoli malując techniką krzyżową zmieniając kierunek dopiero po spryskaniu całej powierzchni. Po nałożeniu zmywacza należy odczekać do całkowitego zmiękczenia powłoki farby. Następnie złuszczoną warstwę usunąć np. za pomocą szpachelki.  Jeżeli powierzchnia pokryta jest kilkoma warstwami farb, może być konieczna ponowna aplikacja zmywacza ( zazwyczaj jedna warstwa zmywacza usuwa jedną warstwę starej powłoki). Po zakończeniu prac oczyścić dyszę. W tym celu odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać na rozpylacz ok. 3 sekundy. Ewentualnie pobrudzone podczas malowania miejsca wyczyścić rozpuszczalnikiem uniwersalnym.  W celu poprawy komfortu pracy zaleca się używanie specjalnego pistoletu do aerozoli Forever Paints. 

UTYLIZACJA ODPADÓW

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C /122°F. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.